ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות- מיליות יחס ומיליות קישור
צורת הבינוני
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
חלקי המשפט
נושא
נשוא (פועלי)
נשוא (שמני)
נשוא מורחב
נשוא מודאלי
אוגד- היה
אוגד- הפך ל, נעשה ל
אוגד- הוא ונטיותיו
אוגד- אין
לוואי
תמורה
מושא
תיאור
תפקידים תחביריים- תרגול לבגרות
משפטי יש/ אין
תרגול לבגרות- משפטי יש/ אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
משפט פשוט בעל חלק כולל
משפט פשוט בעל נושא סתמי
משפט פשוט בעל חלק ייחוד
קפ"ה
תרגול לבגרות-קריאה,פנייה והסגר
סוגי משפטים
משפט מאוחה
משפט מורכב
תרגול לבגרות-פשוט,מאוחה ומורכב
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
הבחנה בין פסוקיות התיאור
פסוקית תיאור זמן
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית לוואי
פסוקית נושא
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נשוא
פסוקיות- תרגול לבגרות
פסוקית מצומצמת
פסוקית מצומצמת תיאור
פסוקית מצומצמת מושא
פסוקית מצומצמת נושא
פסוקית מצומצמת נשוא
פסוקית מצומצמת לוואי
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
מילות יחס מוצרכות
קשרים לוגיים-זיהוי והמרה
קשרים לוגיים
דו משמעות תחבירית
דו משמעות תחבירית
דרכי מסירת דיבור
דיבור ישיר
דיבור עקיף
הסגר
המרות
המרות בין סוגי משפטים