ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות- מיליות יחס ומיליות קישור
צורת הבינוני
שם ותוארו
סמיכות
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
חלקי המשפט
נושא
נשוא (פועלי)
נשוא (שמני)
נשוא מורחב
נשוא מודאלי
אוגד- היה
אוגד- הפך ל, נעשה ל
אוגד- הוא ונטיותיו
אוגד- אין
לוואי
תמורה
מושא
תיאור
תפקידים תחביריים- תרגול לבגרות
משפטי יש/ אין
משפטי יש
משפטי אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
משפט פשוט בעל חלק כולל
משפט פשוט בעל נושא סתמי
משפט פשוט בעל חלק ייחוד
קפ"ה
קריאה
פנייה
הסגר
סוגי משפטים
משפט פשוט
משפט מאוחה
משפט מורכב
תרגול לבגרות-פשוט,מאוחה ומורכב
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
סדר המילים במשפט
גם
רק
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית לוואי
פסוקית נושא
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נשוא
פסוקית מצומצמת
פסוקית מצומצמת תיאור
פסוקית מצומצמת מושא
פסוקית מצומצמת נושא
פסוקית מצומצמת נשוא
פסוקית מצומצמת לוואי
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
מילות יחס
מילות יחס מוצרכות
קשרים לוגיים-זיהוי והמרה
קשרים לוגיים
דו משמעות תחבירית
דו משמעות תחבירית
דרכי מסירת דיבור
דיבור ישיר
דיבור עקיף
הסגר