ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
סמיכות
קבוצת השם
הפועל
שם ותוארו
מיליות
שימושי הבינוני
חלקי המשפט
נושא
נשוא פועלי
משפטי יש / אין
נשוא מורחב
לוואי
תמורה
מושא
תיאור
משפט שמני
משפט פשוט- שמני
נשוא שמני
נשוא מודאלי
אוגדים
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט כולל
משפט ייחוד
משפט סתמי
סוגי משפטים
משפט פשוט- פועלי
משפט מאוחה
משפט מורכב
סדר המילים במשפט
גם
רק
סוגי פסוקיות במשפט המורכב
פסוקית לוואי
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נושא
פסוקית נשוא
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
מילות יחס
מילות יחס מוצרכות
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
דיבור עקיף
הסגר