ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
חלקי דיבר
צורת הבינוני
שם ותוארו
סמיכות
קבוצת הפועל
מיליות
תפקידים תחביריים
נושא ונשוא
נשוא מורחב
משפטי יש / אין
משלימי השם
לוואי
תמורה
משלימי הפועל
מושא
תיאור
המשפט השמני
האוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט בעל חלק/ים כולל/ים
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
פסוקית לוואי
פסוקית תמורה
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נושא
פסוקית נשוא
חזרה על סוגי משפטים
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
פסוקיות מצומצמות
מצומצמת מושא
מצומצמת נושא
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר