ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות
צורת הבינוני
סמיכות
שם ותוארו
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
תפקידים תחביריים
נושא ונשוא
משפט פשוט
נשוא מורחב
משפטי יש / אין
משלימי השם
לוואי
תמורה
משלימי הפועל
מושא
תיאור
המשפט השמני
האוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט בעל חלק/ים כולל/ים
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
משפט מורכב
פסוקית לוואי
פסוקית תיאור
פסוקית מושא
פסוקית נושא
פסוקית נשוא
חזרה על סוגי משפטים
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
חלקים בלתי תלויים במשפט
קריאה
פנייה
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
המרה של קשרים לוגיים
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
פסוקיות מצומצמות
מצומצמת תיאור
מצומצמת מושא
מצומצמת לוואי
מצומצמת נושא
דרכים למסירת דיבור
הסגר
דיבור ישיר
דיבור עקיף