תצורת השם
גזירה מסורגת
גזירה קווית
שאילה מלעז
משמעויות וצורנים