תצורת השם (אפשרות א)
גזירה מסורגת
גזירה קווית
שאילה מלעז
משמעויות וצורנים