תחביר
חלקי דיבר
חלקי המשפט
סוגי משפטים
משפט שמני
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
סוגי פסוקיות במשפט המורכב
תקינות תחבירית
קשרים לוגיים
דרכים למסירת דיבור