תחביר (א)
חלקי דיבר
חלקי המשפט
סוגי משפטים
משפט שמני
סוגי פסוקיות במשפט המורכב
תקינות תחבירית
דרכים למסירת דיבור