תחביר יא'
תפקידים תחביריים
משלימי השם
משפט פשוט
משלימי הפועל
המשפט השמני
משפטים פשוטים בעלי מבנה מיוחד
המשפט המאוחה
המשפט המורכב
נושאים נוספים
מבנים בלתי תלויים