תחביר (אפשרות ב')
מבוא לתחביר
חלקי המשפט
משפטי יש/ אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
סוגי משפטים
קפ"ה
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית מצומצמת
תקינות תחבירית
קשרים לוגיים-זיהוי והמרה
דו משמעות תחבירית
המרות