תחביר (אפשרות ב')
מבוא לתחביר
חלקי המשפט
משפטי יש/ אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
קפ"ה
סוגי משפטים
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית מצומצמת
תקינות תחבירית
קשרים לוגיים-זיהוי והמרה
דרכי מסירת דיבור
דו משמעות תחבירית
המרות