קריאה
חלק בלתי תלוי
הקריאה היא חלק שאינו תלוי במשפט, ואינו מתקשר רק לפועל או
רק לשם ועל כן הוא בלתי תלוי .לחץ כאן
להורדת המאמר .