פסוקית מצומצמת תיאור
שם פועל הפותח פסוקית תיאור ?המאמר הבא מבהיר את כל הנושא